понеділок, 5 березня 2018 р.

НАКАЗ про проведення міського конкурсу «Вихователь року - 2018»


НАКАЗ

14 лютого 2018                                                                                                          № 57

Про проведення  міського
конкурсу «Вихователь року - 2018»

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.05.2012 №582, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.05.2012 за №861/21173, з метою розвитку творчості вихователів закладів дошкільної освіти  м. Тернополя , та з метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створення можливостей для самореалізації і розкриття творчого потенціалу вихователів закладів дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1.Провести у березні-квітні  2018 року  міський  конкурс «Вихователь року - 2018» відповідно до Положення (додаток 1).
2.Затвердити склад оргкомітету (додаток 2) і журі конкурсу (додаток 3).
3. Керівникам дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів:
3.1. Забезпечити участь педагогів у міському  конкурсі «Вихователь року -2018» згідно з Положенням та створити належні умови для проведення конкурсу і роботи його учасників та членів журі.
3.2. Подати заявку на участь педагогів у конкурсі у  Тернопільський комунальний методичний центр  до 20.03.2018 року в електронному та паперовому вигляді (додаток 4) .
3.3. Подати оргкомітету матеріали для участі в конкурсі відповідно до Положення про конкурс до 10 квітня 2018  року.
4.Методисту Тернопільського  комунального  методичного центру  Погорєлко О.Ю.:
 4.1. Надати  науково-методичний супровід  учасникам конкурсу  «Вихователь року - 2018».
4.2. Здійснити організаційні заходи щодо проведення  міського  етапу конкурсу згідно з Положенням.
5.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника – начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Сум І.М.     Начальник управління                                                                              О.П.Похиляк Погорєлко Оксана Юріївна  52-12-83


Додаток 1
до наказу управління
освіти і науки
від 14.02.2018 року № 57


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс професійної майстерності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти
"Вихователь  року-2018"

   1.Загальні положення 

1.1. Положення визначає порядок та форми проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» (далі   Конкурс).
1.2.  Конкурс проводиться з метою
Ø  піднесення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти;
Ø   створення можливостей для самореалізації;
Ø  розкриття творчого потенціалу вихователів закладів дошкільної освіти.
 1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
  • формування позитивної громадської думки про професію вихователя дошкільного навчального закладу;
  • оптимізація інноваційної діяльності вихователя, удосконалення його фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення;
  • популяризація перспективного педагогічного досвіду.

 2. Учасники Конкурсу

Учасниками Конкурсу можуть бути педагогічні працівники закладів дошкільної освіти  міста з відповідною фаховою освітою, які працюють у дошкільних навчальних закладах різних типів, форм власності, підпорядкування,  мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років, без обмеження віку.
Участь вихователів у Конкурсі  здійснюється на добровільних засадах.
Висунення  кандидатів  може   проводитись:
Ø  рішенням  педагогічної ради (колективу) дошкільного навчального закладу, ради закладу дошкільної освіти;
Ø  самовисуненням педагога тощо.
Допускається повторна участь у Конкурсі фіналістів попередніх років.

 3. Організація проведення Конкурсу.

3.1. Проведення конкурсу на всіх етапах передбачає:
- оцінку системи роботи вихователя і ступеня оволодіння методикою проведення  заняття, науково- методичною проблематикою на сучасному рівні;
- аналіз методик, прийомів і підходів у навчанні;
- організацію і проведення заходів, які  розкривають  комунікативні  якості і професійну культуру учасників;
3.2. Конкурс проводиться у ІІ тури.
І тур – проводиться  в усіх дошкільних закладах між вихователями.
Для проведення І туру на місцях (у  закладах дошкільної освіти ) утворюються оргкомітети й журі.
3.3. За підсумками першого  туру заклади дошкільної освіти рекомендують переможця для участі у другому турі Конкурсу.
3.4. Другий тур Конкурсу організовує та проводить Тернопільський комунальний методичний центр відповідно до цього Положення.
3.5.Результати проведення кожного етапу другого туру Конкурсу оформляються протоколами засідання журі та засвідчуються підписами голови та всіх членів журі, присутніх на засіданні.

4. Зміст і терміни проведення Конкурсу.
           
4.1. Конкурсу включає в себе проведення:
Ø  заочного
Ø  очних етапів.          
Заочний етап: журі Конкурсу оцінює опис  власної системи роботи.
Очний етап (практичний) - полягає у проведенні учасником Конкурсу навчального заняття з дітьми в дошкільному навчальному закладі. Тему заняття, вікову групу та інтеграцію навчально-виховних завдань визначає сам учасник.
Після закінчення заняття конкурсант здійснює його аналіз: коротко описує особливості технології заняття, обґрунтовує доцільність застосування обраних прийомів, методів навчання, інноваційних освітніх технологій.
Регламент третього етапу: проведення навчального заняття ; аналіз заняття та відповіді на запитання – 5 хвилин. Оцінюється в 12 балів.
Термін  проведення 26.03.- 20.04.2018 р.
4.2.  Захист-презентація  власного педагогічного   досвіду
(до 7 хвилин)
Термін  проведення:  26.04.2018р.
Обов′язкові  вимоги  до змісту і оформлення:
4.3. Усі матеріали подаються на електронних носіях(на дисках CD-R,CD-RW або DVD)  (формат А4, шрифт 14, Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5) в одному примірнику і не підлягають поверненню.
  Відповідно до обраної теми готується презентація власного педагогічного досвіду  у форматі Microsoft Power Point обсягом до 15 слайдів, яка має ілюструвати форми організації дитячої життєдіяльності у взаємодії педагога з вихованцями, спеціально створене розвивальне середовище, добір специфічного обладнання, авторські розробки для реалізації теми досвіду.

5. Організаційний комітет

5.1. Очолює  організаційний комітет голова, який здійснює розподіл повноважень між його членами та керує роботою з організації проведення другого туру Конкурсу.
5.2. Члени організаційного комітету другого туру Конкурсу:
·         розяснюють завдання і порядок проведення Конкурсу;
  • створюють необхідні умови для забезпечення порядку проведення другого туру Конкурсу та успішної роботи учасників другого туру Конкурсу;
  • розробляють конкурсні завдання, критерії їх оцінювання;
  • приймають за поданням журі рішення про визначення переможця, лауреатів другого туру Конкурсу та їх нагородження;
·         сприяють висвітленню результатів другого туру Конкурсу у фахових періодичних виданнях і засобах масової інформації.

 6. Журі другого  туру Конкурсу.
6.1. Журі:
Голова та члени журі:
-          організовують роботу, дотримання порядку проведення другого туру Конкурсу, оформлення відповідних документів;
-          оцінюють матеріали, подані на  Конкурс, якість виконання конкурсних завдань; заповнюють оцінні листи;
-          проводять засідання;
-          забезпечують об'єктивність оцінювання робіт учасників другого туру Конкурсу та конфіденційність результатів;
-          готують пропозиції щодо визначення переможця і лауреатів другого туру Конкурсу, їх нагородження.

 7. Визначення та відзначення переможця та лауреатів
другого туру Конкурсу

7.1. Результати проведення другого туру Конкурсу розглядає і затверджує  організаційний комітет за поданням журі.
За підсумками другого туру Конкурсу на підставі узагальнених оцінних листів визначається  троє учасників, які набрали найбільшу кількість балів. Переможцем другого туру Конкурсу вважається учасник, який набрав найбільшу кількість балів. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику другого туру Конкурсу, який має вищий бал за практичний етап. Решта з відібраних учасників є лауреатами другого туру Конкурсу, між якими, за рішенням  організаційного комітету, розподіляються друге і третє місця.
7.2. Нагородження: переможці та учасники  Конкурсу нагороджуються грамотами.
7.3. Результати другого туру Конкурсу затверджуються наказом управління освіти і науки та оприлюднюються на його сайті.
7.4. Спірні питання стосовно процедури проведення другого туру Конкурсу та результатів участі у ньому розглядає  організаційний комітет.

                                                                                                Додаток 2

до наказу управління освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 14.02.2018 р. № 57

Склад  оргкомітету
професійного конкурсу «Вихователь року – 2018»

Голова  оргкомітету:

    Погорєлко Оксана Юріївна , методист з питань дошкільної освіти Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу .

Члени оргкомітету:

Дем’янчик  Руслана Олегівна  –завідувач закладу дошкільної освіти №36.
Леськів Анна Володимирівна - вихователь – методист закладу дошкільної освіти №26.

 Мельник Світлана Ігорівна  –  завідувач закладу дошкільної освіти  №5.

Філь Тетяна Володимирівна  -  вихователь- методист  закладу дошкільної освіти  №27.
 
Додаток 3
до наказу управління освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 14.02.2018 р.  № 57
 
СКЛАД
журі  конкурсу
«Вихователь року - 2018»
Голова журі –   Похиляк Ольга Петрівна, начальник управління  освіти і науки Тернопільської міської ради.   
Співголова-  Литвинюк Галина Іванівна , директор Тернопільського комунального методичного  центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. 
Члени журі:
Гнатюк Юля Володимирівна -  заступник директора  Тернопільського комунального методичного  центру науково-освітніх інновацій та моніторингу .
Федун Галина Павлівна-  заступник директора Тернопільського комунального методичного  центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.
Антонюк Ірина Олександрівна- головний інспектор з дошкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради. 
Баран Галина Володимирівна – завідувач закладу дошкільної освіти  №18.
Орляк Олександра Михайлівна – завідувач закладу дошкільної освіти   №38.
Матвійчук Лілія Іванівна- вихователь закладу дошкільної освіти   №6.
Михальська Лариса Миколаївна- вихователь-методист закладу дошкільної освіти   №25.
                                 

Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 14.02.2018 р.  № 57


Заявка
на участь міського конкурсу «Вихователь  року – 2018»

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Назва навчального закладу
Немає коментарів:

Дописати коментар