пʼятниця, 23 червня 2017 р.

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»


Картинки по запросу зображення знак оклику Інструктивно-методичні рекомендації
«Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»
 Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Основні завданняу 2017/2018 році— створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципівдемократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. Це сприятимесвоєчасному становленню і всебічному розвиткужиттєвокомпетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.
Необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. Сучасний дошкільний навчальний заклад має бути позитивним,  динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей. 
Організація освітньої діяльності вдошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),інших нормативно-правових актів.
На допомогу у  вирішенні  окремих організаційних питань функціонування дошкільного закладу пропонуємо до використання у роботі «Нормативний путівник: актуальні питання» (додаток 2).
Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти – державним стандартом, виконання вимог якого є обов’язковим для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.
Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за комплексними і парціальними програмами та іншими видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.
У дошкільних навчальних закладах усіх типів і форм власності при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти. Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребамиздійснюється за окремими програмами і методиками, рекомендованими МОН або схваленими відповідними предметними комісіями НМР з питань освіти МОН України. Інформація та програми розміщено на сайті МОН України за посиланням:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/diti-z-osoblivimi-potrebami.
           Додаткові  освітні послуги, що не визначені інваріантною частиною Базового компонента дошкільної освіти, вводяться відповідно до статутнихцілей і завданьдошкільного навчального закладу лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, тазакладом у межах гранично допустимого навчального навантаження на дитину.Додаткові освітніпослуги не можутьнадаватисязамістьабо в рамках комплекснихосвітніхпрограм з дошкільної освіти.
Інформація про рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів програми та іншу навчально-методичну літературу наведено у Переліку навчальної літератури, який щорічно оновлюється та розміщується на офіційному сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).
Звертаємо увагу, що  з2017/2018 навчального рокукомплексна  програма«Українське дошкілля»є чинною у редакції 2017  року.
В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення наступності між ланками освіти. Гармонійний розвиток особистості дитини уперіод дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя.
Саме тому, підготовлено нову редакцію програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Авторська група сформувала головні конструкти програмних завдань з урахуванням вимог сьогодення:
-         створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи;
-         збалансування напрямів розвитку цілісної особистості дитини;
-         створення сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів та батьків.
 Тож звертаємо увагу педагогів на те, що у новому навчальному році набуде чинність нова редакція програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником.
Дошкільний навчальний заклад з метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має право обирати чинні комплексну(і)  (як основну) та додаткові парціальні програми для забезпечення ефективної реалізації інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти. У дошкільному навчальному закладі можуть одночасно використовуватись кілька комплексних та парціальних програм (з певних напрямів освітньої роботи). При цьому, важливо враховувати специфіку діяльності (тип) навчального закладу, потреби і можливості, інтереси вихованців та їхніх родин. Вибір програм розвитку, виховання і навчання, форми календарного планування освітньої роботи з вихованцями ухвалюються педагогічною радою закладу на навчальний рік.
Пріоритетнізмістові напрями  та завдання освітньої роботи на 2017/2018 навчальний рік визначаються самостійно кожним дошкільним навчальним закладом на основі аналізу роботи закладу за минулий рік із урахуванням виявлених проблем та потреб дошкільного навчального закладу,з огляду на проблеми та актуальні життєві питання регіону. Кількість ключових завдань, над якими працює колектив, визначається закладом і залежить від кількості груп, режиму роботи тощо.
Для ознайомлення педагогічної громади з формами роботи з батьками матеріали Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців дошкільних навчальних закладів «Джерело батьківських знань» будуть розміщені на сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти.
З метою забезпечення якості дошкільної освіти важливо здійснювати підвищення кваліфікації та ініціювати (або підтримувати) саморозвиток педагогів у міжкурсовий період шляхом мотивування до участі у роботі майстер-класів, колоквіумів, брейн-рингів, воркшопів та інших форм динамічного навчання дорослих (у тому числі з питань наступності між дошкільною та початковою ланками у рамках впровадження концепції «Нової української школи»). Такі інтерактивні форми методичної роботибудуть ефективними як в умовах освітнього простору дошкільного навчального закладу, міста,району так і на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти, які надаватимуть освітні послуги за замовленням педагогів сфери дошкільної освіти.
понеділок, 12 червня 2017 р.

Звіт методиста з дошкільної освіти за 2016-2017 н. р.


Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017  навчальному році здійснювалась  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів.
Педагоги  дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів у 2016/2017  н.р.  працювали  над проблемою:«Удосконалення навчально-виховного  процесу шляхом застосування елементів  сучасних педагогічних  технологій у роботі дошкільних навчальних  закладів» .
Протягом  2016/2017 н. р. методистом  з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ Погорєлко О.Ю. з  педагогами  ДНЗ та НВК  було  проведено : семінари  з вихователями –методистами ДНЗ  та НВК, методичні об'єднання  вихователів різних вікових груп, інструкторів з фізичної культури , музичних керівників, конкурси.
З метою ознайомлення  педагогів з особливостями організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році, планом роботи фахових методичних об’єднань, у  вересні  проведені настановчі методичні об'єднання  для  вихователів-методистів ,вихователів різних вікових груп , інструкторів з фізичної культури та музичних керівників на тему : « Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році». 
Протягом зазначеного періоду було підготовлено і проведено  18 методичних об’єднань з різними категоріями педагогічних працівників,а саме:
-         методичні об’єднання музичних керівників  в ДНЗ № 33,34,39  « Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку різними видами музичної діяльності».
-         Методичні об’єднання інструкторів з фізкультури в ДНЗ №27,30,20  «Сучасні підходи до організації фізичного виховання дошкільників».
-    Методичні об’єднання вихователів І молодших груп на базі ДНЗ 19,21,НВК №35 на тему: «Збагачення мовленнєвого досвіду дітей раннього віку в процесі пізнання казки».
-         Методичні об’єднання вихователів ІІ молодших груп на базі ДНЗ №23, 22,31 на тему: «Розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку з використанням елементів техніки піскової терапії».
-         Методичні об’єднання  вихователів  середніх груп  « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» в ДНЗ№ 25, 9,13.
-         Методичні  об’єднання  вихователів старших груп « Розвиток інформаційно-ігрової творчості дошкільника через використання коректурних таблиць (за методикою Н.В.Гавриш)» в ДНЗ №6,37,14.
В листопаді з  вихователями– методистами ТДНЗ та  ТНВК проведено семінар :« Моніторинг  динаміки досягнень дітей дошкільного віку» .  На даному заході розглядались  питання  систематизації та використання  діагностичного інструментарію для ефективного проведення освітнього моніторингу в дошкільному закладі . Учасникам  семінару були надані методичні рекомендації ,спрямованих на корегування освітнього маршруту кожної дитини та освітнього процесу загалом.
 В травні на базі ТДНЗ№36 відбувся семінар вихователів – методистів    ДНЗ та НВК на тему: «Моніторинг професійної  компетентності педагогів  ДНЗ». На даному заході було надано науково-методичну та практичну  допомогу учасникам семінару щодо проведення моніторингу професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів та професійного саморозвитку   вихователя-методиста.
На семінарі Погорєлко О.Ю. методист ТКМЦНОІМ,ознайомила присутніх з алгоритмом проведення педагогічного моніторингу.
Вихователь-методист ТДНЗ №36 Голояд Л.Є. розкрила зміст орієнтовного електронного самоосвітнього маршруту вихователя-методиста, що сприяє  не лише розширенню знань педагогів під час ознайомлення з фаховою літературою, а й стимулює вихователя-методиста до самостійного розроблення документів, методичних рекомендацій, посібників, заохочує ділитися досвідом з колегами,  що дає змогу самостійно регулювати й аналізувати процес свого професійного зростання. 
 В грудні освітяни-«дошкільники»  м. Тернополя  взяли участь у семінарі «Сучасні підходи до організації діяльності дошкільного навчального закладу», який пройшов на базі двох навчальних закладів Тернополя — ДНЗ № 33 та ДНЗ № 6. Семінар пройшов за участі очільника Асоціації працівників дошкільної освіти, шеф-редактора управлінських виданьMCFR: Освіта Ніни Омельяненко, а також фахівців Цифрового видавництва MCFR, яке є колективним членом Асоціації, — шеф-редактора методичних видань Наталії Савінової та керівника MCFR: Освіта Лариси Ільченко. 
З метою привабливого оформлення вулиць Тернополя, створення святкової атмосфери для мешканців та гостей міста в період новорічно-різдвяних свят, у грудні 2016 року проведено міський конкурс «Феєрія новорічного міста», в якому взяли участь ДНЗ №3,5,17,33,38,НВК №35.
 З метою залучення установ, організацій, підприємств, закладів, мешканців міста, дітей та родин до вивчення та пізнання різдвяних традицій, розвитку народного декоративно-ужиткового мистецтва в грудні проведено міський конкурс на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне диво», в якому взяли участь ДНЗ № 5,10,17 .
Музичний керівник формує у дітей інтерес і любов до музики, співів, танців, працює над творчим розвитком дітей. Вміє домогтися від дитини такої віддачі, щоб було видно кінцевий результат. Формуючи у дошкільників основи музичного смаку і музичної культури, зберігаючи унікальні традиції  музичного виховання, уміло передати  вихованцям свою захопленість музикою.  Саме тому  у 2016/ 2017 н.р. музичні керівники  працювали  над проблемою « Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку різними видами музичної діяльності».
Методичні об’єднання музичних керівників   були проведені на базі ДНЗ № 33,34,39.  Метою  проведених методичних заходів було: сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів щодо розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку різними видами музичної діяльності. Здійснювати комплексний підхід до всебічного розвитку та нахилів дошкільнят через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності.
       Наповнення занять з фізичної культури, ранкової гімнастики та інших форм роботи різноманітними рухами в комплексі з традиційними та нетрадиційними оздоровчими технологіями збагачують  дітей знаннями про особисте здоров’я, формують у них уміння та навички оздоровлення та відновлення власного організму. Тому  у 2016/ 2017 н.р. інструктори з фізкультури   працювали  над  темою: «Сучасні підходи до організації фізичного виховання дошкільників». Методичні об’єднання інструкторів з фізкультури  проведені в ДНЗ № 27,30,20  .  Метою заходів  було: сприяти  підвищенню фахового рівня, професійної компетентності педагогів щодо сучасних підходів до організації фізичного виховання дошкільників. 
Практичні заняття відповідали  вимогам модернізації освітнього процесу, з чітким дотриманням методики М.Єфименка та із застосуванням інших інноваційних здоров'язбережувальних технологій: дихальної гімнастики, точкового масажу, мімічної гімнастики, ароматерапії . 
 Казка – не просто найпопулярніший фольклорний жанр, це – джерело, що дає творчу наснагу кожній творчій людині, дарує радість дорослим і дітям.   Методичні об’єднання вихователів І молодших груп  працювали над темою: «Збагачення мовленнєвого досвіду дітей раннього віку в процесі пізнання казки» , проведені  на базі ДНЗ №19,21,НВК №35.
  Метою проведених  заходів  було : сприяти підвищенню фахового рівня,  професійної   компетентності педагогів  щодо   збагачення   мовленнєвого досвіду дітей раннього віку в процесі   пізнання казки.
Під час  проведених заходів вихованці під керівництвом педагогів  показали свої вміння під час драматизацій , використовуючи вербальні:   правильно, чітко вимовляти слова, виразно інтонувати їх і невербальні засоби виразності, такі як: міміка,  пластика.
 Учасники методичних  об’єднань під час проведених заходів мали можливість  ознайомитись  з виставками  різних видів театрів, виготовлених руками вихователів з різноманітного підручного матеріалу, з метою використання їх у роботі з маленькими дітками.
Сьогодні одним з найбільш популярних методів роботи з  дітьми є пісочна терапія. Завдяки цьому відносно новому методу, у дитини розвивається здатність до самовираження і творчого сприйняття світу. Пісочна терапія допомагає розвивати у дітей пам’ять, увагу і просторову уяву.
Під час  методичних заходів вихователів других молодших груп було розглянуто основні аспекти проведення ігор-занять з елементами піскової терапії. Методичні об’єднання вихователів ІІ молодших груп  проведені в ДНЗ №23, 22,31 на тему: «Розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку з використанням елементів техніки піскової терапії».
         Метою   даних  заходів  було сприяти підвищенню фахового рівня,   професійної  компетентності педагогів  щодо   організації роботи з дітьми  дошкільного віку   з використанням елементів техніки піскової терапії.   Учасники методичних заходів відмітили, що під час ігор з піском діти стимулюють велике емоційне задоволення, удосконалюють координацію рухів, дрібну моторику, орієнтацію в просторі, закріплюють кольори, геометричні фігури, проявляють допитливість у пошуково-дослідницькій діяльності, розвивають сенсорно-перцептивні здібності зокрема тактильно-кінестетичну чутливість.
Освітня лінія Базового компоненту дошкільної освіти «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу.
         Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дійового, наочно-образного, словесно-логічного мислення.
          Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково - дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.
     Методичні об’єднання  вихователів  середніх груп  « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»  проведені в ДНЗ№ 25, 9,13.
 Під час практичних занять  вихованці дошкільних закладів   проявляли   свої творчі  здібності  в сенсорно-пізнавальному просторі, вміло справлялись із поставленими завданнями. Вихованці закладів  подарували позитивні  емоції та  враження учасникам методичних заходів. Під час практичних занять   педагоги   демонстрували цікаві, нетрадиційні, ігрові підходи до їх організацій,  методики проведення та високий рівень пізнавально – сенсорного розвитку дошкільників.
Стимулювання пізнавальної активності та допитливості дітей, розширення і систематизація їх уявлень про довкілля увесь час потребує нового змісту і підходів до вирішення цієї проблеми. Використання методичних рекомендацій   доктора педагогічних наук, професора Н.В.Гавриш щодо використання коректурних таблиць для розвитку інформаційно-ігрової творчості дошкільника дозволяє  педагогам-дошкільникам оптимізувати даний напрямок роботи . Методичні  об’єднання  вихователів старших груп працювали над  темою: « Розвиток інформаційно-ігрової творчості дошкільника через використання коректурних таблиць (за методикою Н.В.Гавриш)» в ДНЗ №6,37,14. Метою заходів  було: сприяти підвищенню   професійної компетентності педагогів  щодо  використання коректурних таблиць (за методикою Н.В.Гавриш), формувати  творчий  підхід до підбору форм, методів та прийомів реалізації завдань з інформаційно-ігрової творчості в усіх сферах життєдіяльності дітей.  
 Під час проведених методичних об’єднань  присутні    ознайомились з коректурними  таблицями , як засобом  стимулювання креативності та використання їх  на заняттях. Були презентовані зразки і тематика коректурних таблиць для старших дошкільників, зразки дидактичних ігрових рамок-полів, набори предметних картинок-карток, а також  добірка прикладів інтелектуально-мовленнєвих вправ, завдань та ігор до них. Учасники переглянули   практичні заняття з використанням коректурних таблиць з пізнавального розвитку дошкільників.
28 квітня 2017 року   проведено міський дитячий пісенний конкурс    « Веселі  нотки».
 Програмою конкурсу було передбачено  виконання української народної  або сучасної української пісні. Більшість учасників конкурсу показали високий рівень виконавської майстерності, проявили артистичні здібності та багатство духовного світу.
      Педагоги дошкільних навчальних закладів  відповідально ставляться до виконання завдань з національно-патріотичного виховання своїх підопічних. Робота має свою результативність. Конспекти занять  національно-патріотичного спрямування, здобули  перемогу в обласному конкурсі серед педагогічних працівників на кращий конспект заняття.  Відповідно до наказу управління освіти і науки  Тернопільської облдержадміністрації  від 20.02.2017 року № 68 «Про підсумки проведення обласного конкурсу серед педагогічних працівників на кращий конспект уроку/заняття з базових дисциплін у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах»  
Дипломом ІІ ступеня нагороджено:
-           Мельник Оксану  Олександрівну, вихователя   Тернопільського  дошкільного навчального закладу   № 27;
-           Сову Наталію Олександрівну, інструктора з фізкультури Тернопільського  дошкільного  навчального закладу № 6.
Дипломом III ступеня:
-           Лавренюк Оксану Володимирівну, вихователя Тернопільського дошкільного навчального закладу№ 27;
-           ЛеньМарію  Михайлівну, вихователяТернопільського  дошкільного навчального закладу № 27;
-           Мудровську Лесю Анатоліївну, вихователяТернопільського дошкільного навчального закладу №37.
-           Дошкільні навчальні заклади № 2,6,34,37,НВК №7,28  брали участь у  VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти- 2017».
-         Дошкільні  навчальні заклади м.Тернополя нагороджено  дипломами та медалями за перемогу. У тематичних номінаціях освітяни Тернополя були відзначені наступними нагородами:
-         Золотою медаллю:
-         Тернопільський дошкільний навчальний заклад №6.
-          Бронзовою медаллю:
-          Тернопільський дошкільний навчальний заклад №37.
-         Спільно з «Офіс- центром» були проведені конкурси серед дошкільних   навчальних  закладів  : «Осіння  композиція  із природніх матеріалів», « Символ року 2017», «  Великодня  композиція».
На персональному  блозі   методиста   з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ   Погорєлко О.Ю. висвітлюється робота з педагогами дошкільних навчальних закладів, надаються методичні рекомендації з різних видів діяльності,публікуються  листи і накази  МОНУ з  дошкільної освіти.
Протягом  навчального року постійно  здійснювалось консультування та  надання  методичної  допомоги вихователям-методистам,   та іншим категоріям педагогічних працівників.


четвер, 1 червня 2017 р.

Увага! Незабаром в електронному форматі вийде посібник...

Методичний посібник «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
      За кілька днів в електронному форматі вийде методичний посібник «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».  Це посібник, що став бестселером. Надрукований кілька років тому восьмитисячним накладом, він швидко розлетівся всіма куточками країни. А все тому, що це єдине видання, у якому зібрано необхідну інформацію для організації якісного та раціонального харчування дошкільників. Видання рекомендоване Міністерством освіти і науки України та узгоджене з Міністерством охорони здоров’я України. Попри те, що посібник видано величезним накладом, усім охочим його не вистачило. До Цифрового видавництва MCFR досі надходять звернення керівників, медсестер дошкільних закладів, яким потрібен надійний помічник у роботі з організації харчування дітей. А ті, хто вже мають друкований посібник, звертаються з проханням отримати його ще й в електронному форматі. Чому електронний посібник Електронний посібник «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» доповнено онлайн-сервісами, що дають більше можливостей — з ним працювати простіше, зручніше, ефективніше. Наповнення посібника не змінилося, адже воно є актуальним і нині. Над посібником свого часу працювали: як провідні науковці Державного науково-дослідного центру з проблем гігієни харчування МОЗ України, Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України, Національного університету харчових технологій так і практики — працівники органів управління освітою, дошкільних закладів, члени Асоціації працівників дошкільної освіти. В основі всіх матеріалів — норми законодавства. Також використано рекомендації, погоджені компетентними органами. Зокрема, це Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів, затверджений наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 06.07.1999 № 484. Зміст посібника
       Посібник містить п’ять розділів:
* Загальні вимоги до організації харчування дітей
* Складання меню та картотеки страв
* Зберігання та оброблення продуктів
* Хімічний склад та енергетична цінність продуктів
* Особливості приготування страв.
         У додатках запропоновано: примірні посадові та робочі інструкції працівників приклади оформлення наказів, актів, претензійних листів, примірних двотижневих меню. Та найбільша цінність посібника — це картотека страв, яка містить близько 300 детальних карток-розкладів страв, розподілених за різними видами, з описом технології їх приготування. Практики знають, що включати до асортименту нові продукти та страви можна, якщо отримано позитивний висновок МОЗ України. Усі картки-розклади страв, подані в посібнику, пройшли спеціальну експертизу на відповідність наведених у них технологічних процесів вимогам законодавства та безпеки життя і здоров’я дітей. Позитивні експертні висновки надали: Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України Національний університет харчових технологій. Орієнтир для складання примірних двотижневих меню і картотеки страв Посібник стане надійною основою для складання примірних двотижневих меню та картотеки страв у кожному дошкільному закладі. Здійсниться й мрія тих, хто хотів би мати «під рукою» цілісний річний комплекс, у якому: до кожної страви примірного двотижневого меню було б долучено вже готову картку-розклад реалізовано всі норми харчування дітей відповідного віку. Саме такий «Орієнтовний річний комплекс примірних двотижневих меню з картотекою страв» і запропоновано в одному з додатків. У чому ж переваги електронного формату посібника Насамперед, це: гіперпосилання на повні тексти нормативних документів, за актуальністю яких стежить цілий відділ редакторів видавництва можливість роздрукувати чи зберегти у форматі MS Word необхідні документи, картки-розклади страв миттєвий пошук карток-розкладів страв за інтерактивним алфавітним покажчиком, публікацій — за інтерактивним змістом. Електронний посібник буде доступний лише передплатникам електронного журналу «Практика управління дошкільним закладом». Передплатити е-журнал можна в інтернет-магазині або за телефоном 0 800 212 012 (усі дзвінки безкоштовні).

Моніторинг професійної компетентності педагогів ДНЗ.
05.05.2017року на базі ТДНЗ№36 відбувся семінар-практикум вихователів – методистів    ДНЗ та НВК на тему «Моніторинг професійної
компетентності педагогів  ДНЗ».
Метою заходу було  надання науково-методичної та практичної допомоги учасникам семінару щодо проведення моніторингу професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів та професійного саморозвитку   вихователя-методиста.
Основним доповідачем виступила Погорєлко О.Ю.,  методист  ТКМЦНОІМ, з презентацією «Моніторинг професійної компетентності педагогів  ДНЗ» та провела тест- контроль з питань моніторингу.
Вихователь-методист ТДНЗ №36 Голояд Л.Є. виступила з лекцією-презентацією «Індивідуальна програма професійного саморозвитку   вихователя-методиста», в якій розкрила зміст орієнтовного електронного самоосвітнього маршруту вихователя-методиста, що сприяє  не лише розширенню знань педагогів під час ознайомлення з фаховою літературою, а й стимулює вихователя-методиста до самостійного розроблення документів, методичних рекомендацій, посібників, заохочує ділитися досвідом з колегами, дає змогу самостійно регулювати й аналізувати процес свого професійного зростання. Учасникам засідання були надані методичні рекомендації по втіленню пропонованої програми  в практику роботи дошкільних закладів.          
Учасникам заходу були створені умови для активного інтерактивного обміну досвідом роботи з питань моніторингу професійної компетентності педагогів, представлені нетрадиційні підходи до опрацювання завдань у системі освітньої роботи з педагогами  дошкільних закладів. Кожен вихователь-методист мав можливість висловити  свої професійні мрії та професійні наробки з цієї актуальної теми.
Викликала активну зацікавленість  присутніх вправа «Дитячий садок майбутнього» під час якої вихователі-методисти виступали в ролі архітекторів освітнього процесу. Метою вправи було виявлення рівня творчої майстерності, загальної культури, розширення творчого потенціалу педагогів в умовах колективної роботи.
Працювали педагоги над створенням моделі життєво-компетентного вихователя-методиста ДНЗ. Тренінгове завдання «Мій автопортрет» дало можливість кожному  побачити себе як професіонала, як носія певного професійного іміджу та визначити не тільки риси характеру, звички а й професійні особливості.
Пізнавальною була практична вправа «Експеримент», яку провела вихователь-методист Голояд Л.Є., суть якої полягала в тому, що  вихователь-методист повинен усвідомити одну просту істину: кожен педагог - це особистість: єдина, неповторна, особлива. І саме майстерність вихователя-методиста і полягає в тому, щоб розкрити індивідуальність кожного педагога, відшукати та виділити його сильні сторони, надати йому можливість виразитися творчо, професійно, досконало.
На підсумково – аналітичному етапі під час вправи «Рефлексія» (прийом «Все у твоїх руках» )  педагоги висловити свої  враження від семінару, проаналізували проведені заходи, ухвалили методичні рекомендації з питань моніторингу та самоосвіти педагогів дошкільних навчальних закладів.
Погорєлко О.Ю.,  методист  ТКМЦНОІМ, закінчила семінар віршем  Ральфа Уолда Емерсона,американського поета і філософа,
Якщо ви боїтеся, що вас поб’ють,
Вважайте себе побитим.
Якщо ви гадаєте, що ви не зможете,
Ви не зможете ніколи.
Якщо ви вважаєте, що програєте,
Ви вже програли.
Тому що в усьому світі ми бачимо,
Що успіх починається з волі людини –
Усе залежить від стану розуму.
Якщо ви будете вважати, що вас лишать позаду,
Це так і буде.
Ваші думки повинні летіти високо,
Щоб дати вам можливість піднятися.
Перш ніж ви отримаєте перемогу,
Ви повинні бути впевнені в собі.
Найсильніший і найшвидший
Не завжди перемагає в битвах.
Рано чи пізно перемога дістається тому,
Хто вважає, що він це зможе.

Погорєлко О.Ю.  побажала всім бути творчими, невтомними у саморозвитку особистостями, неперевершеними атхітекторами освітнього процесу задля формування особистості дитини.