середа, 24 вересня 2014 р.


  Рекомендації 

«Щодо вирішення окремих питань діяльності

керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» Для виконання завдань, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами у галузі дошкільної освіти, Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 4 листопада 2010 р. № 1055 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством фінансів України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (далі — Наказ № 1055), визначено, що у штатних розписах дошкільних навчальних закладів передбачається посада керівника гуртка з розрахунку 0,125 штатної одиниці на одну групу.
Керівникам гуртків, для яких робота в освітніх закладах не є основною, заробітна плата визначається на підставі фактичної кількості відпрацьованих годин.
    Згідно пункту 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102, зареєстрованого в Міністерстві, юстиції України             27 травня 1993 р. за № 56 (далі Інструкції № 102), керівні працівники закладів освіти,  можуть  вести  заняття з гуртками в цьому  закладі,  але  не  більше  9
годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній  посаді отримують  повний посадовий  оклад  (ставку). Працівники  закладів  освіти  можуть вести заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти,  але  в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень,  480  годин  на рік), якщо вони за  основну  роботу  отримують  повний  посадовий оклад (ставку).
     У випадках, коли вищезгадані працівники отримують за основною посадою 0,5  посадового  окладу  (ставки),  їм  дозволяється  вести викладацьку роботу в середньому не більше  3  годин  на  день  (18 годин на тиждень, 720 годин на рік).
     Названим  працівникам  оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для   керівників гуртків (за тарифікацією).
     За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як  виняток, у зв'язку  з  виробничою  необхідністю  понад  норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше      240 годин на рік.


Приклад розрахунку кількості штатних одиниць керівника гуртка дошкільного навчального закладу

    У дошкільному  навчальному закладі  функціонує  12   груп.  Кількість
штатних одиниць керівника гуртка у такому навчальному закладі становить   1,5 шт. од.:
0,125 х 12 = 1,5 шт.од.

Визначення розміру заробітної плати керівника гуртка.

Ставка заробітної плати керівника гуртка встановлюється на підставі затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин), відповідно  до пункту 64 Інструкції № 102.
    Норма годин на одну тарифну ставку керівника гуртка становить 18 годин на тиждень.
        Відповідно примітки 7 до пункту 10 Інструкції № 102 умови визначення тарифних розрядів керівників гуртків позашкільних навчальних закладів поширюються на установи освіти всіх типів. Тобто, при встановленні посадових окладів керівникам гуртків дошкільних навчальних закладів слід керуватися додатком 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». Тарифні розряди керівникам гуртків, секцій, студій установлюються за наслідками атестації.

Надання  щорічної основної відпустки керівнику гуртка

 
            Згідно з частинами І, ІІ додатку до постанови Кабінету Міністрів України   від 14 квітня 1997 р. № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної  відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним  працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» щорічна  основна відпустка керівника гуртка, який працює в дошкільному навчальному закладі компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, складає 56 календарних днів, також, відповідно     примітки 1, щорічна  основна  відпустка  зазначеної  тривалості  надається відповідній категорії працівників дошкільних  закладів  загального типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку.
    Для  керівників гуртків, які працюють у дошкільних навчальних закладах інших типів, основна щорічна відпустка складає 42 календарних дні.

Атестація керівників гуртків

Відповідно до пункту 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (із змінами), керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.
При встановленні тарифного розряду враховуються:
•    освітній рівень працівника;
•    професійна компетентність;
•    педагогічний досвід;
•    результативність та якість роботи;
•    інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Визначення посадових обов’язків керівників гуртків


 Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначаються посадовими інструкціями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти. 
Отже, з  урахуванням  типу дошкільного навчального закладу, завдань та напрямів його діяльності, керівник кожного дошкільного навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом має розробити посадову інструкцію керівника гуртка та затвердити графік його роботи. 
Відповідно до кваліфікаційних характеристик, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.13 року № 665, керівник гуртка планує, організовує та здійснює навчально-виховну, організаційно-масову роботу гуртка, здійснює набір вихованців до гуртка, забезпечує збереження контингенту, обирає ефективні форми, методи та засоби роботи, виявляє здібності вихованців і сприяє їх розвитку, надає практичну допомогу вихованцям в оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності; готує вихованців до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях тощо, вносить пропозиції до плану роботи закладу, бере участь у роботі педагогічної ради, методичного об’єднання та у науково-методичних заходах, постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою.
Керівник гуртка веде необхідну документацію за встановленою формою та забезпечує її зберігання; забезпечує збереження обладнання устаткування, інвентарю; вносить пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази гуртка.

Проведення керівниками гуртків освітньої роботи з дітьми

Керівники гуртків мають планувати освітню роботу з дітьми з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти України та чинних програм. Окрім основних програм, для організації роботи з дітьми в гуртках варто використовувати додаткові парціальні та інші програми, затверджені відповідно до законодавства, які є основою для організації діяльності дошкільних навчальних закладів за певним пріоритетним напрямом (художньо-естетичний, пізнавальний, етнокультурний фізкультурно-оздоровчий, тощо). 
Керівники гуртків дошкільних навчальних закладів в межах свого робочого часу проводять два - три заняття на тиждень з кожною групою у другу половину дня, індивідуальну роботу з дітьми та беруть участь в організації виставок, спільних заходів дошкільного навчального закладу (свята, розваги) тощо. 
Наповнюваність груп для гурткової роботи встановлюється керівником дошкільного навчального закладу залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процессу в межах передбачених законодавством України.
                                            
   
 

Немає коментарів:

Дописати коментар